TARIEVENLIJST PER 1-01-2012

Beschermingsbewind        
             
Het Landelijke Overleg Voorzitters Civile en Kantonsectoren ( LOVCK)
heeft aanbevelingen wwaarin o.a. aanbevelingen worden gedaan
omtrent de taken van- en de hoogte van de beloning van professionele
bewindvoerders          
             
             
Uurloon         65,45  
             
Alleenstaande          
Intake en opstart ( forfaitair 6 uurlonen )   398,06  
Jaarloon  ( forfaitair 16 uurlonen )   1048,99  
Omgerekend per maand     87,42  
Ontruiming       329,04  
Eindrekening en verantwoording   189,21  
             
(Echt)paar          
Voor (echt)paren en economische eenheden    
geldt een verhoging van 20%        
Intake en opstart       477,67  
Jaarloon         1258,78  
Bijbehorend maandbedrag     104,90  
Ontruiming       329,04  
Eindrekening en verantwoording   189,21  

PGB-Beheer            
Het landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK)  
heeft aanbevelingen opgesteld waarin o.a. aanbevelingen worden  
gedaan omtrent de taken van-de hoogte van de beloning van     
professionele bewindvoerders in geval van een PGB. De taken van de  
bewindvoerder omvatten onder meer het selecteren van aanbieders,  
het sluiten van contracten, het toezien op de correcte levering van de  
zorg, betaalbaar stellen van de declaraties en het afleggen van de  
verantwoording aan het zorgkantoor.        
               
Uurloon         65,45    
               
Alleenstaande            
Jaarloon ( forfaitair 7,5 uurlonen )   490,88    
Omgerekend per maand     40,91    
               
(Echt)paren            
Voor (echt)paren en economische eenheden geld een verhoging  
van 20%              
Jaarloon         589,05    
Bijbehoren maandbedrag     49,99    
               
               

Algemeen            
Bovengenoemde bedragen zijn vaste tarieven. Het is mogelijk om voor  
andere kosten nog extra gelden in rekening te brengen, bijvoorbeeld  
inwinnen juridisch advies, reis-uren c.q. reiskosten, enz.    
               
Als blijkt dat er in een bepaalde situatie meer of andere kosten (moeten)
worden gemaakt dan het vastgestelde bedrag, zal de bewindvoerder  
voor deze extra kosten toestemming (machtiging) moeten vragen aan de
kantonrechter. Hierbij moet de bewindvoerder aan het kantongerecht  
duidelijk kunnen maken dat de kosten ook werkelijk hoger of anders  
zijn dan het forfaitaire bedrag dat men jaarlijks al in rekening mag brengen.
               
Indien cliënt in aanmerking komt voor vergoeding middels bijzondere  
bijstand van de gemeente verzorgt Actkon Bewindvoering deze aanvraag.
De bewindvoerdersvergoeding wordt dan ook pas in rekening   
gebracht indien de bijzondere bijstand is toegekend.    
               
Alle bedragen zijn in Euro en inclusief 19% BTW